Úvod | Mapa stránek | Kontakt CZ | EN | DE

KVALITA VÝROBY


POLITIKA SPOLEČNOSTI
(zahrnuje politiku kvality a environmentální politiku )

 

 

HRONOVSKÝ s.r.o. je společností zabývající se výrobou komponentů pro automobilový průmysl. Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetou prací a na seriozním a vstřícném jednání se zákazníky. Společnost má zaveden integrovaný systém managementu založený na účelném spojení systému managementu kvality a systému environmentálního managementu .
Politika společnosti je základem práce každého zaměstnance. Očekává se, že každý zaměstnanec společnosti  přispěje svým dílem k dosažení vytyčených zásad :

 

 

 

1. Dosažení nulového počtu závad

 

U všech výrobků, procesů i služeb je kvalita a ekologičnost, orientovaná na dosažení nulového počtu závad předpokladem  k zajištění budoucnosti a ekonomické prosperity celé společnosti.

 

2.  Získávání všestranně spokojených zákazníků

 

Získávání  spokojených zákazníků je náš nejvyšší a trvalý cíl, kterého chceme dosáhnout bezchybnými výrobky a službami, 100%-ním  dodržováním smluvených termínů dodávek, předvídáním požadavků zákazníků a aktivním přístupem k řešení vzniklých problémů, a to kompetentním, přátelským a vstřícným jednáním s pracovníky našich zákazníků.

 

3. Nepřetržité a trvalé zvyšování kvality

 

Společnost HRONOVSKÝ s.r.o. očekává od každého svého zaměstnance bezvýhradné uplatňování zásady ručení za kvalitu své práce, stejně jako aktivní přínos ke stálému zlepšování kvality výrobků, procesů a služeb při udržení podmínek zdravého prostředí, realizovaných ve firmě.

 

4.  Realizace kvality a EMS nejen myšlením, ale i jednáním

 

K dosažení plánovaných cílů kvality a ekologičnosti bude společnost vyvíjet a prohlubovat vědomí a znalosti svých zaměstnanců s cílem osvojení si principů zabezpečení a zvyšování kvality a ekologičnosti v konkrétních činech a v jednáních jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu k zákazníkům.


Společnost se zavazuje být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky. Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí. K dosažení plánovaných cílů je nutnost spolupráce s dodavateli veškerých vstupů.

 

5. Kvalita a procesní přístup jako rozhodující faktor činnosti vedení firmy

 

Vedoucí zaměstnanci firmy musí být příkladem pro své spoluzaměstnance při realizaci základních cílů , principů a programů. Vedoucí zaměstnanci musí formulovat jasné a dosažitelné cíle a podporovat své spolupracovníky při uskutečňování těchto cílů. K dosažení stanovených cílů budou vedoucí zaměstnanci (vlastníci procesů) prosazovat a uskutečňovat procesní přístup  s neustálým hodnocením vstupů a výstupů. Hlavním kriteriem hodnocení bude jejich efektivnost.

 

6. Zlepšování svého environmentálního profilu

 

Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit. Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.

 

7. Nástroje zlepšování environmentálního profilu

 

Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanismů.

 

 

Josef Hronovský
jednatel Hronovský s.r.o.