Úvod | Mapa stránek | Kontakt CZ | EN | DE

KVALITA VÝROBY


POLITIKA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI

 

 

 

            HRONOVSKÝ s.r.o. je společností zabývající se výrobou a montáží elektrických spínačů, konektorů a kabelových svazků, výrobou komponentů a sestav z plastů a kovů pro automobilový průmysl, montáží kontaktních systémů a výrobou kovových dílů strojním obráběním. Dlouhodobě udržitelný rozvoj společnosti závisí na společensko-odpovědnostním přístupu ke všem činnostem, které dlouhodobě společnost zajišťuje.

 

 

 

V ekonomické oblasti

 

 

Vydáno: 1.1.2018

 

 

Josef Hronovský v. r.

 

jednatel Hronovský s.r.o.

 

 

POLITIKA SPOLEČNOSTI

 

(zahrnuje Politiku jakosti a Environmentální politiku)

 

            HRONOVSKÝ s.r.o. je společností zabývající se výrobou a montáží elektrických spínačů, konektorů a kabelových svazků, výrobou komponentů a sestav z plastů a kovů pro automobilový průmysl, montáží kontaktních systémů a výrobou kovových dílů strojním obráběním.

Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetou prací a seriózním a vstřícném jednání se zákazníky. Společnost přezkoumala vliv interních a externích aspektů, zhodnotila požadavky zainteresovaných stran a vliv potřeb a očekávání na schopnost organizace trvale poskytovat produkty, které splňují požadavky zákazníka. Společnost přehodnotila rozsah zavedeného integrovaného systému managementu založeného na účelném spojení systému managementu jakosti a systému environmentálního managementu.

Politika společnosti je základem práce každého zaměstnance. Očekává se, že každý zaměstnanec společnosti přispěje svým dílem k dosažení vytyčených zásad:

 

1. Dosažení nulového počtu závad

 

U všech výrobků, procesů i služeb je jakost a ekologičnost, orientovaná na dosažení nulového počtu závad předpokladem k zajištění budoucnosti a ekonomické prosperity celé společnosti.

 

2.  Získávání všestranně spokojených zákazníků

 

Uspokojování stávajících a získávání nových spokojených zákazníků je náš nejvyšší a trvalý cíl, kterého chceme dosáhnout, bezchybnými výrobky a službami, 100 %-ním  dodržováním smluvených termínů dodávek, předvídáním požadavků zákazníků, aktivním přístupem k řešení vzniklých problémů, a to kompetentním, přátelským a vstřícným jednáním s pracovníky našich zákazníků.

 

3. Nepřetržité a trvalé zvyšování jakosti

 

Společnost HRONOVSKÝ s.r.o. očekává od každého svého zaměstnance bezvýhradné uplatňování zásady ručení za kvalitu své práce, stejně jako aktivní přínos k neustálému zlepšování jakosti výrobků, procesů a služeb při udržení podmínek zdravého prostředí, realizovaných ve firmě.

 

4.  Realizace jakosti a EMS nejen myšlením, ale i jednáním

 

K dosažení plánovaných cílů jakosti a ekologičnosti bude společnost vyvíjet a prohlubovat vědomí a znalosti svých zaměstnanců s cílem, osvojení si principů zabezpečení a zvyšování jakosti a ekologičnosti v konkrétních činech a v jednáních jak uvnitř firmy, tak i ve vztahu k zákazníkům.

Společnost se zavazuje být v souladu s příslušnými požadavky právních předpisů a jinými požadavky. Společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovanými stranami a poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.

 K dosažení plánovaných cílů je nutnost spolupráce s dodavateli veškerých vstupů.

 

5. Jakost, ekologičnost a procesní přístup jako rozhodující faktor činnosti vedení firmy

 

Vedoucí zaměstnanci firmy musí být příkladem pro své spoluzaměstnance při realizaci základních cílů, principů a programů. Vedoucí zaměstnanci musí formulovat jasné a dosažitelné cíle a podporovat své spolupracovníky při uskutečňování těchto cílů. K dosažení stanovených cílů budou vedoucí zaměstnanci (vlastníci procesů) prosazovat a uskutečňovat procesní přístup s neustálým hodnocením vstupů a výstupů. Hlavním kriteriem hodnocení bude jejich efektivnost.

 

6. Zlepšování svého environmentálního profilu

 

Společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit. Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden, a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.

 

Vydáno: 1.1.2018

 

                                                                                                       

                                                                                                                   Josef Hronovský v. r.

                                                                                                                            jednatel Hronovský s.r.o.